(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből)

4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása,

97. §(2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

33. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között

  • az egészségügyi,
  • a szociális és jótékonysági,
  • az oktatási,
  • a kulturális és közösségi,
  • a környezet- és természetvédelemi,
  • a katasztrófavédelmi,
  • az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
  • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő intézményben is teljesítheti.

A tanulót fogadó intézménynek meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

A gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

 A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

Az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Közösségi szolgálattal kapcsolatban együttműködési megállapodást írtunk alá a következő fogadó szervezetekkel:

SzervezetTelepülés
VIFI Alapítvány2241 Sülysáp Kápolna u3.
Városi Könyvtár és Művelődési Központ Jászapáti5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák u. 2.
Önálló Óvodai Intézmény5130 Jászapáti, Fő tér 2.
Kiskörei Városi Önkormányzat3384 Kisköre, Széchenyi u. 24.
Jászszentandrási Önkormányzati Hivatal5136 Jászszentandrás, Rákóczi u. 94.
Hétszínvirág Óvoda3390 Füzesabony, Honvéd u. 21.
Folklór Kulturális Közalapítványa5100 Jászberény, Víz u. 1.
Gyermekvilág Óvoda5136 Jászszentandrás, Rákóczi u. 94.
KatasztrófavédelemJászapáti, Jászárokszállás, Pusztamonostor, Jászkisér,Jászboldogháza, Jászszentandrás,Jászalsószentgyörgy, Jászfényszaru Önkéntes Tűzoltó Egyesületei
Hanyi-menti Köznevelési Intézmény, Óvoda – Tenk (Csicsergő Óvoda)3359 Tenk, Szabadság u. 18.
Fehér Akác Idősek Otthona5130 Jászapáti, Juhász Máté u. 2-4.
Szt. Kinga Katolikus Óvoda5062 Kőtelek, Zrínyi u. 10-12.
Kunráth Sándor Ált. Isk.5136 Jászszentandrás, Mártírok útja 23.
Jászapáti Sportklub5130 Jászapáti, Petőfi ú. 98.
Egyesített Szociális Intézmény5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák u. 2.
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált KözpontjaCsaládsegítő/Gyermekjóléti Szolg.Időskorúak Nappali Ellátása5052 Újszász Bajcsy-Zsilinszky u. 20.Akácfa u. 90.
Főegyházmegyei Karitász Központ3300 Eger, Szaicz Leó ú. 7.
Vöröskereszt 5130 Jászapáti Petőfi Sándor út 60.